oligofrenopedagog.pl

W przedszkolu nr 8 w Kędzierzynie-Koźlu podjęłam pracę we wrześniu 1997r. jako wychowawca w grupie specjalnej dla dzieci o obniżonym poziomie intelektualnym. W tym samym czasie uzupełniłam swoje kwalifikacje zawodowe (studia podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej i Leczniczej, oraz kurs kwalifikacyjny - Wychowanie Przedszkolne), co pozwoliło mi od września 1998r. objąć również etat pedagoga-terapeuty. W następnym roku rozpoczęłam pracę w grupie integracyjnej i tak jest do dnia dzisiejszego.

Wraz z gronem specjalistów zatrudnionych w naszym przedszkolu tworzymy Zespół Wczesnego Wspomagania dla dzieci z wszelkimi problemami wychowawczymi oraz rozwojowymi.

W wydzielonym pomieszczeniu przedszkola posiadamy gabinet, w którym przeprowadzane są zajęcia indywidualne.

W ramach pracy pedagoga-terapeuty dzielę się wiedzą i doświadczeniem, współdziałam i prowadzę zajęcia wspólnie ze specjalistami i nauczycielami zatrudnionymi w naszym przedszkolu.

Współpraca ta polega na:

1. obserwacji zachowań i postępów dzieci, dzieleniu się spostrzeżeniami;

2. doradztwie w przypadkach indywidualnych - jak panować nad określoną sytuacją, planowanie pracy wychowawczej;

3. pomocy dydaktyczno - metodycznej w zakresie zajęć indywidualnych z dzieckiem, opracowywanie programów psychoedukacyjnych i ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy, bity obrazkowe;

4. wspólnym prowadzeniu zajęć;

5. współdziałaniu w rozwiązywaniu problemów;

6. wzajemnych konsultacjach;

7. prowadzeniu dokumentacji dzieci niepełnosprawnych;

8. sporządzaniu i redagowaniu opinii o dzieciach;

9. redagowaniu gazetek pedagogizujących dla rodziców;

10. prowadzeniu prelekcji dla rodziców.

Współpracuję i dzielę się wiedzą, umiejętnościami i zdobytym dotychczas doświadczeniem zawodowym ze specjalistami zatrudnionymi w naszej placówce w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, a także w celu ciągłego podnoszenia poziomu pracy placówki.

W dniu 20 października 2007 r. ukończyłam kurs "Pedagogika Marii Montessori"

W roku szkolnym 2007/2008 nasze przedszkole zostało wyposażone w materiały niezbędne do pracy metodą M. Montessori. Metodę tą wprowadzałam stopniowo, najpierw zapoznałam dzieci z nowymi materiałami i sposobem pracy, a następnie zaprezentowałam elementy tej metody swoim koleżankom i rodzicom. Opracowałam program innowacji pedagogicznej "Pedagogika M. Montessori", który został przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców zaopiniowany pozytywnie. W roku szkolnym 2008/2009 jedna z grup naszego przedszkola była prowadzona tą metodą w przystosowanej do tego celu sali - "pracowni montessoriańskiej".

Zmiany wynikające z wprowadzenia nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego spowodowały, że w następnym roku realizowane już były tylko elementy tej metody, ale w nadal istniejącej pracowni. Przez okres dwóch lat 2008-2010 w pracowni odbywały się także zajęcia terapeutyczne z dziećmi w obecności ich rodziców (raz w tygodniu). Rodzice zapoznali się z podstawowymi zasadami pracy tą metodą i aktywnie uczestniczyli w pracy nad rozwojem swoich dzieci. W 2010r. zakończyły swoją edukację przedszkolną dzieci, które "wyszły spod skrzydeł" pedagogiki montessoriańskiej.

Jako nauczyciel wspomagający wspieram nauczycielki grup integracyjnych w realizowaniu programu dydaktyczno-wychowawczego poprzez:

- udział w zajęciach;

- uczestniczenie we wdrażaniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do wspólnych zajęć i zabaw w grupie;

- trening czystości i samodzielnego jedzenia;

- obserwację dzieci i ocenę ich możliwości;

- stałe konsultacje z nauczycielkami grup i ze specjalistami.

Aktualną ocenę psychofizyczną dzieci dokonuję w oparciu o:

- Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera;

- Terapię Zabawą J. Baran (ocena aktualnego poziomu rozwoju koordynacji wzrokowo-ruchowej i poziomu myślenia);

- Własną obserwację odnotowywaną w specjalnych arkuszach umiejętności dzieci (portfolio dziecka);

Dbam o dokumentację dzieci i jej aktualizację poprzez:

- zapoznawanie się z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej;

- przeprowadzam z rodzicami wywiady, konsultacje, rozmowy i udzielam adekwatne do sytuacji porady w celu uzupełnienia aktualnie posiadanej wiedzy o dziecku;

- sporządzam opinię o dziecku na prośbę rodziców.

Najczęściej stosowane metody pracy podczas terapii grupowej w naszym przedszkolu to:

- Dotyk i Komunikacja; Programy Aktywności M.Ch. Knillów;

- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborn w ramach zajęć terapeutycznych w poszczególnych grupach, jak również z udziałem rodziców.

- Metoda Marii Montessori

W pracy indywidualnej oprócz realizacji programów psychoedukacyjnych opracowanych w oparciu o wyniki testów Schoplera, oraz ćwiczeń wspomagających rozwój psychoruchowy, stosuję także nową metodę - Program Stymulacji Językowej wdrażaną na podstawie "Bitów obrazkowych", opartą na pozycji autorstwa H. Rodak i D. Nawrockiej pt. "Od obrazka do słowa" wydawnictwa WSiP. Pierwsza część tej pozycji zawiera 126 arkuszy z kolorowymi obrazkami, którym odpowiadają arkusze z wyrazami i zdaniami. Część drugą pozycji stanowi poradnik dla pedagogów, logopedów i rodziców dzieci z trudnościami w porozumiewaniu się wraz z kartą badania słownictwa dziecka. Program Stymulacji Językowej opracowałam w porozumieniu z zatrudnionym w naszym przedszkolu logopedą w postaci instruktażu służącego terapii w przedszkolu, jak i w domu, dlatego otrzymują go także rodzice będący pierwszym terapeutą własnego dziecka. Metoda ta sprawdza się w pracy z dziećmi o obniżonym poziomie intelektualnym z różnymi zaburzeniami mowy, oraz z dziećmi o opóźnionym rozwoju mowy. Stwierdzam to na podstawie własnych doświadczeń terapeutycznych, które zdobyłam podczas prowadzenia indywidualnej terapii pedagogicznej. Wszystkie dzieci prowadzone według programu osiągają sukcesy w zakresie rozwoju umiejętności językowych, wzbogacają w znaczny sposób słownictwo bierne i czynne. Sukcesy te uzyskiwane są dzięki systematycznej współpracy specjalistów (pedagog, logopeda), oraz nauczycieli i rodziców.

Pozdrawiam i zapraszam do naszego przedszkola!

mgr Anna Leszczak

Kwalifikacje zawodowe Przedszkole Publiczne nr 8 Mirror Wyślij wiadomość Serwer poczty
Admin e-mail/www.
Statystyki